Pozvánka na 30. zasadnutie OZ

Späť

 26.09.2022

P O Z V Á N K A


Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva,


ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 28.9.2022 (Streda) o 18.00 hod.

P R O G R A M :


1. Úvodné náležitosti:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
  3. Schválenie programu
  4. Zápisnica + uznesenia
  5. Správa o činnosti

2. Cesta nad obcou – riešenia po rokovaní s gen. riaditeľom Lesy SR

3. Lesné hospodárstvo - prebierka „Jarčiská“, prevod TTP na lesný pozemok

4. Dopady rozhodnutí štátu na samosprávu – nárast cien energií, ceny odpadu, ....

5. Podujatia na jeseň – Uvítanie do života, Úcta k starším, Hermanovská 10ka (termíny, program, ...)

6. Rôzne – rozpočtové opatrenie č.1/2022

7. Diskusia – príprava VZN odpady, školstvo, ....

8. Záver


Ing. Martin Ivan,

Starosta


Zoznam aktualít: