Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis do MŠ

Späť

 03.05.2021

Materská škola  Hermanovce nad Topľou 116
    Oznam o zápise deti do MŠ
        na školský rok 2021 /2022
Materská škola Hermanovce nad Topľou po dohode so zriaďovateľom obce Hermanovce n./T. a v súlade s legislatívou vyhlasuje zápis detí do MŠ Hermanovce n./T. pre školský rok  2021/2022  nasledovne.
Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ :
                    od 01. mája 2021 – do 31. mája 2021
Forma a priebeh zápisu vzhľadom na vzniknutú situáciu z dôvodu COVID-19 :
• deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
• s tým, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – súčasť prihlášky
• ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímí potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt
• Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ je doručené rodičom
• Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, je postup pri prijímaní nasledujúci:
1)  prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou
2)  deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku ( povinná školská dochádzka )
3) deti vo veku 3- 4 rokov( podľa dátumu  narodenia)
4) deti mladšie ako 3 roky
• Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky rodič oznámi riaditeľke MŠ a to z dôvodu rezervácie miesta v MŠ na nasledujúci školský rok.
• Zákonní zástupcovia  detí, ktoré prejavia záujem o zapísanie dieťaťa do MŠ Hermanovce
n./T.  zavolajú – skontaktujú sa s riaditeľkou materskej  školy, ktorá  im elektronicky – poštou doručí potrebnú prihlášku. Prihlášku môžete nájsť aj na webovej stránke
Prijatie dieťaťa:
Po skončení zápisu MŠ rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  podľa § 5 ods. 13 písm.a) znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Písomne rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy dostanú zákonní zástupcovia detí do 15. júna  2021.
Ohľadom akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku MŠ.
Kontakt:
Mgr. Mária Kriváková
Materská škola Hermanovce nad Topľou 116
T. č. 0915 950 637


Zoznam aktualít: